ἐνοχλεω (être malade)


μαλακία (maladie°)

μαλακίζομαι (être malade°)

(se propager [lèpre]) פּשׂה

θεραπεύω (soigner, guérir°)

θεραπεια (soin)

ἰάομαι (guérir)

ἴαμα (remède, guérison)
ἴασις (guérison)

ἰατρεύω (soigner, guérir*)

ἰατρόs (médecin)(incurable, fatal) אנשׂ
infirmitésἀποκωφόομαι (devenir sourd / muet))


(tumeurs) עפלים