β (81)Mots

  βαδιζω

  se mettre en route

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βαδίζω
  • Racine grecque : βαίνω
  • Thème Français aller > se mettre en route
  • Emplois 72
  • Traduit par : se mettre en route

  βαθος

  profondeur

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάθος
  • Racine grecque : βάθυς
  • Thème Français profond > profondeur
  • Emplois 31
  • Traduit par : profondeur

  βαθυνω

  profond (etre -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βαθύνω
  • Racine grecque : βάθυς
  • Thème Français profond > être profond
  • Emplois 4
  • Quelques références Ps 91:6;Jr 30:2,25; Lc 6:48
  • Traduit par : être profond

  βαθυς

  profond

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάθυς
  • Racine grecque : βάθυς
  • Thème Français profond > profond
  • Emplois 28
  • Traduit par : profond

  βακτερια

  bâton

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βακτέρια
  • Racine grecque : βαίνω
  • Thème Français bâton > bâton°
  • Emplois 10
  • Traduit par : bâton

  Βαλααμ

  Balaam (n.p.)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : Βαλαάμ
  • Thème Français personnes > B > Balaam
  • Emplois 65
  • Traduit par : Balaam (n.p.)

  Βαλακ

  Balak (n.p.)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : Βαλάκ
  • Thème Français personnes > B > Balak
  • Emplois 55
  • Traduit par : Balak (n.p.)

  βαλλω

  jeter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάλλω
  • Racine grecque : βάλλω
  • Traduit par : jeter
  • Thème Mc : JETER

  βαπτιζω

  immerger

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βαπτίζω
  • Racine grecque : βάπτω
  • Thème Français eau > plonger > immerger
  • Emplois 81
  • Traduit par : immerger

  βαπτισμα

  immersion

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάπτισμα
  • Racine grecque : βάπτω
  • Thème Français eau > plonger > immersion
  • Emplois 19
  • Traduit par : immersion

  βαπτισμος

  immersion°

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βαπτισμός
  • Racine grecque : βάπτω
  • Emplois 4
  • Quelques références Mc 7:4 ; Col 2:12 ; He 6:2 ; 9:10
  • Traduit par : immersion°
  • Thème Mc : EAU

  βαπτιστης

  immergeur

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βαπτιστής
  • Racine grecque : βάπτω
  • Thème Français eau > plonger > immergeur
  • Emplois 12
  • Traduit par : immergeur

  βαπτος

  teint

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάπτος
  • Racine grecque : βάπτω
  • Thème Français immerger > immersion°
  • Emplois 1
  • Quelques références Ez 23:15
  • Traduit par : teint

  βαπτω

  plonger

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάπτω
  • Racine grecque : βάπτω
  • Thème Français eau > plonger
  • Emplois 22
  • Traduit par : plonger

  Βαρ-

  fils°

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : Βαρ-
  • Équivalent hébreu : בּר
  • Traduit par : fils°
  • Thème Mc : FAMILLE

  βαρος

  poids - fardeau

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάρος
  • Racine grecque : βάρυς
  • Thème Français peser > poids, fardeau
  • Emplois 10
  • Traduit par : poids - fardeau

  βασανιζω

  torturer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βασανίζω
  • Traduit par : torturer
  • Thème Mc : SUPPLICE

  βασιλεια

  règne, royaume

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βασιλεία
  • Traduit par : règne, royaume
  • Thème Mc : RÉGIR

  βασιλειον

  royal

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βασίλειον
  • Racine grecque : βασιλευς
  • Thème Français régir > royal
  • Emplois 24
  • Traduit par : royal

  βασιλειος

  royal

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βασίλειος
  • Racine grecque : βασιλευς
  • Thème Français régir > royal°
  • Emplois 6
  • Quelques références Ex 19:6,32; Sg 18:15; 1Pe 2:9
  • Traduit par : royal

  βασιλευς

  roi

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βασιλεύς
  • Traduit par : roi
  • Thème Mc : RÉGIR

  βασιλισκος

  basilic

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βασιλισκος
  • Racine grecque : βασιλευς
  • Thème Français animaux > basilic
  • Emplois 2
  • Quelques références Ps 90:13 ; Is 59:15
  • Traduit par : basilic

  βασις

  socle

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βασις
  • Racine grecque : βαίνω
  • Thème Français tente > socle
  • Emplois 71
  • Traduit par : socle

  βασταζω

  porter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βαστάζω
  • Racine grecque : βαστάζω
  • Thème Français porter > porter
  • Emplois 33
  • Traduit par : porter°

  βατος

  buisson

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βατος
  • Racine grecque : βαίνω ?
  • Thème Français plantes > buisson
  • Emplois 13
  • Traduit par : buisson

  βατραχος

  grenouille

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βάτραχος
  • Racine grecque : βάτραχος
  • Thème Français animaux > grenouille
  • Emplois 16
  • Traduit par : grenouille

  βδελυγμα

  abomination

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βδέλυγμα
  • Racine grecque : βδελύσσομαι
  • Équivalent hébreu : שׁקּוּץ
  • Thème Français mal
  • Emplois 62
  • Quelques références Dn 12:11 ; Mc 13׃14
  • Traduit par : abomination

  βεβαιοω

  confirmer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βεβαιόω
  • Traduit par : confirmer
  • Thème Mc : FAIRE

  Βεελφεγωρ

  Belphégor

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : Βεελφεγωρ
  • Thème Français idoles > Belphégor
  • Emplois 9
  • Quelques références Nb 25:3,5 ; Dt 4:3; Ps 105:28
  • Traduit par : Belphégor

  βελοστασις

  baliste

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : βελοστάσις
  • Racine grecque : στάσις
  • Thème Français guerre > baliste
  • Emplois 10
  • Quelques références 1M 6; Jr 28:27 ; Ez 4:2
  • Traduit par : baliste
  Page 1 sur 3
  © 2019 Bibleorale.org