αναιτιος

  non coupable

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναίτιος
  • Racine grecque : αἰτέω
  • Thème Français jugement > non coupable
  • Emplois 8
  • Traduit par : non coupable

  ανακαινιζω

  renouveler

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνακαινίζω
  • Racine grecque : καινός
  • Thème Français nouveau > renouveler
  • Emplois 6
  • Quelques références Ps 102: 5 ; 103:30 ; He 6: 6
  • Traduit par : renouveler

  ανακαλεω

  appeler

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνακαλέω
  • Racine grecque : καλέω
  • Thème Français sons > appeler
  • Emplois 7
  • Quelques références Ex 31: 2
  • Traduit par : appeler

  ανακαμπτω

  retourner - revenir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνακάμπτω
  • Racine grecque : κάμπτω
  • Équivalent hébreu : שׁוּב
  • Thème Français aller
  • Emplois 18
  • Quelques références Si 40:11 ; Jr 3: 1 ; Mt 2:12 ; He 11:15
  • Traduit par : retourner, revenir

  ανακειμαι

  table (être à -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνάκειμαι
  • Traduit par : être à table
  • Thème Mc : COUCHER

  ανακλινω

  étendre (s'-)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνακλίνω
  • Traduit par : s'étendre
  • Thème Mc : COUCHER

  ανακραζω

  cris (pousser des -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνακράζω
  • Racine grecque : κράζω
  • Thème Français sons > crier > pousser cris
  • Emplois 20
  • Traduit par : cris (pousser des -)

  ανακρινω

  interroger - juger

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνακρίνω
  • Racine grecque : κρίνω
  • Thème Français jugement > interroger, juger
  • Emplois 21
  • Traduit par : interroger - juger

  αναλαμβανω

  enlever

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναλαμβάνω
  • Traduit par : enlever
  • Thème Mc : PRENDRE

  αναλος

  sel (sans -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄναλος
  • Traduit par : sans sel
  • Thème Mc : NOURRIR

  αναλυω

  repartir - revenir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναλύω
  • Racine grecque : λύω
  • Thème Français aller > repartir, revenir
  • Emplois 20
  • Traduit par : repartir - revenir

  αναλωσις

  destruction

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνάλωσις
  • Racine grecque : άλίσκω
  • Thème Français ruiner > destruction
  • Emplois 4
  • Quelques références Dt 28:20 ; Ez 15: 4, 6; 16:20
  • Traduit par : destruction

  αναμενω

  attendre

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναμένω
  • Racine grecque : μένω
  • Thème Français attendre > attendre
  • Emplois 11
  • Traduit par : attendre

  αναμιμνησκω

  se souvenir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναμιμνήσκω
  • Racine grecque : μιμνήσκω
  • Thème Français mémoire > se souvenir
  • Emplois 28
  • Traduit par : se souvenir

  αναπαυσις

  repos

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνάπαυσις
  • Racine grecque : παύω
  • Thème Français repos > repos
  • Emplois 66
  • Traduit par : repos

  αναπαυω

  reposer (se -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναπαύω
  • Traduit par : se reposer
  • Thème Mc : REPOS

  αναπηδαω

  bondir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναπηδάω
  • Racine grecque : πηδάω
  • Racine grecque 2 πους ?
  • Thème Français sauter
  • Traduit par : bondir

  αναπιπτω

  allonger (s'-)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναπίπτω
  • Traduit par : s'allonger
  • Thème Mc : COUCHER

  αναπτυσσω

  déployer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναπτύσσω
  • Racine grecque : πτύσσω
  • Thème Français ouvrir > déployer
  • Emplois 6
  • Quelques références Lc 4:17
  • Traduit par : déployer

  ανασειω

  exciter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνασείω
  • Traduit par : exciter
  • Thème Mc : AGITER

  αναστασις

  relèvement

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνάστασις
  • Traduit par : relèvement
  • Thème Mc : LEVER

  αναστεναζω

  soupir (pousser -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναστέναζω
  • Racine grecque : στέναζω
  • Thème Français plainte > pousser soupir
  • Emplois 5
  • Quelques références Mc 8:12
  • Traduit par : soupir (pousser -)

  αναστροφη

  conduite

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναστροφή
  • Racine grecque : στρέφω
  • Thème Français faire > conduite
  • Emplois 16
  • Traduit par : conduite

  ανασωζω

  sauver

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνασώζω
  • Racine grecque : σώζω
  • Thème Français sauver > sauver°
  • Emplois 26
  • Traduit par : sauver

  ανατελλω

  lever (plante - soleil)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνατέλλω
  • Racine grecque : τέλλω
  • Thème Français plantes > lever
  • Emplois 69
  • Traduit par : lever (plante - soleil)

  ανατολη

  germe

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνατολή
  • Racine grecque : τέλλω
  • Thème Français plantes > germe
  • Emplois 205
  • Traduit par : germe

  ανατρεπω

  renverser

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀνατρέπω
  • Racine grecque : τρέπω
  • Thème Français tomber > renverser
  • Emplois 13
  • Traduit par : renverser

  αναφαινω

  apparaître

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναφαίνω
  • Racine grecque : φαίνω
  • Thème Français voir > apparaître
  • Emplois 8
  • Quelques références Lc 19:11
  • Traduit par : apparaître

  αναφαλαντος

  calvitie

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναφάλαντος
  • Racine grecque : φάλος
  • Thème Français corps > calvitie
  • Emplois 1
  • Quelques références Lv 13:41
  • Traduit par : calvitie

  αναφαλαντωμα

  chauve (par devant)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀναφαλάντωμα
  • Racine grecque : ἀνα-φάλαντος
  • Thème Français corps > calvitie
  • Emplois 3
  • Quelques références Lv 13:41-43
  • Traduit par : chauve (par devant)
  © 2019 Bibleorale.org