απηλιωθης

  levant (le -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπηλιώθης
  • Racine grecque : ἡλιος
  • Thème Français direction > cardinal > levant
  • Emplois 6
  • Traduit par : levant (le -)

  απιστεω

  foi (ne pas avoir -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπιστέω
  • Racine grecque : πίστις
  • Thème Français foi > ne pas avoir foi
  • Emplois 13
  • Traduit par : ne pas avoir foi

  απιστια

  foi (non -) - infidélité

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπιστία
  • Racine grecque : πίστις
  • Thème Français foi > non-foi, infidélité
  • Emplois 11
  • Traduit par : non-foi - infidélité

  απιστος

  foi (qui n'a pas -) - infidèle

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἄπιστος
  • Racine grecque : πίστις
  • Thème Français foi >qui n'a pas foi, infidèle
  • Emplois 16
  • Traduit par : foi (qui n'a pas -) - infidèle

  απλοτης

  simplicité

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἁπλότης
  • Racine grecque : πλέω
  • Thème Français simple > simplicité
  • Emplois 15
  • Traduit par : simplicité

  απο

  loin de

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπὸ
  • Racine grecque : ἀπὸ
  • Équivalent hébreu : מין
  • Traduit par : loin de
  • Thème Mc : LIEU

  αποβαλλω

  rejeter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποβάλλω
  • Traduit par : rejeter
  • Thème Mc : JETER

  αποβολη

  rejet

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποβολή
  • Racine grecque : βάλλω
  • Thème Français écarter > rejet
  • Emplois 2
  • Quelques références Ac 27:22 ; Rm 11:15
  • Traduit par : rejet

  απογαλακτιζω

  sevrer

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπογαλακτίζω
  • Racine grecque : γάλα
  • Thème Français nourrir > action > sevrer
  • Emplois 8
  • Quelques références Ps 130: 2
  • Traduit par : sevrer

  απογραφη

  enregistrement - registre

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπογραφή
  • Racine grecque : γράφω
  • Thème Français écrire > enregistrement, registre
  • Emplois 6
  • Quelques références 3Ma 2 & 4 ; Lc 2: 1-5
  • Traduit par : enregistrement - registre

  απογραφω

  enregistrer - recenser

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπογράφω
  • Racine grecque : γράφω
  • Thème Français écrire > enregistrer, recenser
  • Emplois 10
  • Quelques références 3Ma 2 & 4 ; Lc 2: 1-5
  • Traduit par : enregistrer - recenser

  αποδεχομαι

  accueillir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποδέχομαι
  • Racine grecque : δεχόμαι
  • Thème Français recevoir > accueillir
  • Emplois 15
  • Traduit par : accueillir

  αποδημεω

  voyage (partir en -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποδημέω
  • Racine grecque : ἀπό-δῆμος
  • Thème Français aller > partir en voyage
  • Emplois 6
  • Quelques références Mt 21:33 ; 25:15 ; Mc 12: 1
  • Traduit par : voyage (partir en -)

  αποδημος

  voyage (parti en -)

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπόδημος
  • Racine grecque : ἀπό-δῆμος
  • Thème Français aller > parti en voyage
  • Emplois 1
  • Quelques références Mc 13:44
  • Traduit par : voyage (parti en -)

  αποδιδωμι

  rendre

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποδίδωμι
  • Traduit par : rendre
  • Thème Mc : DONNER

  αποδοκιμαζω

  rejeter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποδοκίμαζω
  • Racine grecque : δοκίμαζω
  • Thème Français écarter > rejeter
  • Emplois 19
  • Traduit par : rejeter

  αποθηκη

  dépôt - grange

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποθήκη
  • Racine grecque : τίθημι
  • Thème Français réserve > dépôt, grange
  • Emplois 18
  • Traduit par : dépôt - grange

  αποθνησκω

  mourir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποθνήσκω
  • Racine grecque : θνήσκω
  • Traduit par : mourir
  • Thème Mc : MORT

  αποικεσια

  déportation

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποικεσία
  • Racine grecque : οίκος
  • Thème Français exil > déportation
  • Emplois 8
  • Traduit par : déportation

  αποικια

  déportation

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποικία
  • Racine grecque : οίκος
  • Thème Français exil > déportation
  • Emplois 4
  • Traduit par : déportation

  αποικιζω

  déporter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποικίζω
  • Racine grecque : οίκος
  • Thème Français exil > déporter
  • Emplois 32
  • Traduit par : déporter

  αποκαθημενη

  indisposée

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκαθημένη
  • Racine grecque : κάθημαι
  • Thème Français maladie > faible > indisposée
  • Emplois 8
  • Traduit par : indisposée

  αποκαθιστημι

  rétablir

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκαθίστημι
  • Traduit par : rétablir

  αποκαραδοκια

  attente

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκαραδοκία
  • Racine grecque : καραδοκέω
  • Thème Français attendre > attente°
  • Emplois 2
  • Quelques références Rm 8: 19 ; Ph 1:20
  • Traduit par : attente

  αποκεφαλιζω

  décapiter

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκεφαλίζω
  • Traduit par : décapiter
  • Thème Mc : SUPPLICE

  αποκνιζω

  detacher - ecarteler

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκνίζω
  • Racine grecque : κνίζω
  • Thème Français écarter > détacher
  • Emplois 7
  • Quelques références Lv 1:15 ; Ez 17: 4, 22
  • Traduit par : détacher - écarteler

  αποκοπτω

  couper

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκόπτω
  • Racine grecque : κόπτω
  • Traduit par : couper
  • Thème Mc : COUPER

  αποκρινομαι

  répondre

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκρίνομαι
  • Traduit par : répondre
  • Thème Mc : DIRE

  αποκρυφη

  caché - secret

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀποκρυφή
  • Racine grecque : κρύπτω
  • Thème Français cacher > caché, secret
  • Emplois 3
  • Quelques références 2Sm 22:12 ; Ps 17:12 ; Jb 22:14
  • Traduit par : caché - secret

  αποκρυφος

  caché - secret

  Informations supplémentaires

  • Lemme grec : ἀπόκρυφος
  • Racine grecque : κρύπτω
  • Thème Français cacher > caché, secret
  • Emplois 28
  • Traduit par : caché - secret
  © 2019 Bibleorale.org