ἀκολουθέω (suivre)

συνακολουθέω (accompagner).pdf