ἐπαείδω enchanter, charmer serpents

ἐπαίδος enchanteur, charmeur de serpents


φαρμακεία sorcellerie, sortilèges

φαρμακεύω ensorceler, empoisonner

φάρμακον sortilège, drogue

φαρμακός sorciermurmurer incantations לחשׁ ψιθυρίζω

sortilège כּשׁף